Základní Informace

Zatížitelnost uzlového bodu

Pro zatížitelnost uzlového (nulového) bodu zapojení do hvězdy je třeba vzít do úvahy následující skutečnosti, chceme-li se vyhnout dodatečným ztrátám a posunutí nulového bodu:
U zapojení hvězda-hvězda smí být uzel zatížen plným jmenovitým proudem (proud ve fázovém vodiči), pokud je nulový vodič napájecí sítě propojen s uzlem primáru transformátoru. Pokud tomu tak není, pak je možno uzel zatížit pouze cca 10% proudu fázového vodiče.
U třífázových autotransformátorů, které jsou provedeny v zapojení do hvězdy, platí přesně stejné pravidlo. Alternativně je zapojení do lomené hvězdy zatížitelné na 100%.
U následujících zapojení je bez zvláštních opatření možné 100% zatížení nulového bodu: Dyn5, Dyn11, Dzn0, Yzn5, YNzn5. Pokud je třífázový komplet vytvořen z jednofázových transformátorů, je třeba se zatížení nulového bodu zcela vyhnout.

Skupiny zapojení:

Oproti normalizovanému způsobu popisu skupin zapojení (strana vysokého napětí = vyšší fázové napětí, strana nízkého napětí = menší fázové napětí) zapojujeme a označujeme zapojení podle metody v celém světě běžné, která je pro uživatele srozumitelnější:
První velké písmeno popisuje primární (vstupní) vinutí, druhé malé písmeno sekundární (výstupní) vinutí. Podle toho zda je vyveden nulový bod na primáru nebo na sekundáru je označení doplněno velkým nebo malým N. (Příklad: Dyn5, YNzn5). Poslední číslice představuje fázový posun sekundárního vinutí k vinutí primárnímu, tzv. hodinový úhel (30°= 1hodina).
Označení na typovém štítku se uskutečňuje za pomoci symbolů napětí.

Pokud nejsou v objednávce formulovány odlišné údaje o vzájemné poloze primárního a sekundárního vinutí, bude použito výše uvedené značení.

Pokud nejsou u třífázových transformátorů uvedeny žádné údaje o zapojení, bude transformátor přednostně vyroben v zapojení Dyn5.

Jsou-li požadovány vyšší sekundární proudy při malém napětí, pak bude transformátor přednostně zhotoven v zapojení Yd (5/11).
Nulový bod (uzel) - Platí na sekundáru